Jaarvergadering VVW

23-10-2018

Vrijdag 2 November is er weer de ledenvergadering. Vanaf 20:00 zijn alle leden welkom. Hier de Agenda voor deze avond:
1. OPENING

2. NOTULEN LEDENVERGADERING 15-9-2017

3. INGEKOMEN STUKKEN / MEDEDELINGEN

4. Financiële CIJFERS 2017/2018

5. Verkiezing kascommissie

6. BESTUURSVERKIEZING:
Aftredend en herkiesbaar: Ron Bakker, Hugo Schmidt en Rene Dol.

Tegenkandidaten kunnen worden ingediend tenminste 24 uur voor de vergadering met tenminste 5 voorkeursstemmen bij de secretaris.

7. TOELICHTING NIEUWBOUW

8. RONDVRAAG

9. SLUITING

Tot ziens op de jaarvergadering!!
Bestuur VVW

Alle nieuwsberichten

Nieuws